.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.33.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,265,638
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
 


นางสาววรวรรณ เหรียญทอง
ครู คศ.3

   

ประวัติการศึกษา     

 
2525 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)   วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2546 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทำงาน

 2527     อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนธงชัยวิทยา   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ

 2538     อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา   อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

 2547     ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา   อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุร

 2552 -  ปัจจุบัน  ครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนปิยะบุตร์  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี


 ผลงาน

ปี 2552    เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันการเขียน  “Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor” ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ "  สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"

 ปี 2554     เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube   Channel)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

 ปี 2555    เป็นครูที่ปรึกษาทีมในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนได้รับรางวัล ผู้แสดงยอดเยี่ยม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

 ปี 2555     เป็นวิทยากรการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

 ปี 2556      ได้รับรางวัลการประกวด “สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2555 และการประกวด Thailand Social Media Award 2013”  ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปี 2557     เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้  Info graphic”  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ปี 2557     เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2558     วิทยากรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่าน เทคโนโลยี   สารสนเทศ (DLIT)    ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2558    รางวัล “ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ   โครงการThailand Innovative Teachers Leadership  Awards 2015  สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด

ปี 2559    วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วย  Info graphic  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2560    เป็นคณะนิเทศ ติดตามผลการนำ DLIT  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับภูมิภาค/ เขต/โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา  ทั่วประเทศ วันที่ 25 มิถุนายน - 1  กรกฎาคม  2560  (ได้รับมอบหมาย ณ Cluster 7  สพป.ภูเก็ต  (กระบี่,ตรัง,พังงา, ภูเก็ต ,ระนอง) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2560    ได้รับรางวัลชมเชยในการนำนักเรียนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตามโครงการกรุงไทย  ต้นกล้าสีขาวปีที่ ๑๑  วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร     

ปี 2561   คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV สำหรับโรงเรียน   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี วันที่  ๓๐ เมษายน  - ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ณ โรงแรม ทองธารา ริเวอร์วิว  กรุงเทพมหานคร

 ปี 2561    เป็นวิทยากรในหลักสูตร PLC: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานวัตกรรม ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการผลิต Infographic  และ Motion Graphic เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โครงการอบรมครูรูปแบบคอบวงจรของสำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี  2561 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ

ปี 2561   คณะทำงานการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  DLTV  และ DLIT  สำหรับโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 24-28 กันยายน 2561  ณ โรงแรมเทวราช   อ.เมือง จ.น่าน

 ปี 2562   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี”  ประจำปี 2561 ใน  ลำดับที่ 555  วันที่ 17  มกราคม 2562  ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    กรุงเทพฯ 

ปี 2562   ได้รับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 26 เมษายน 2562

ปี 2562    เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนยุคดิจิทัล (Digital Technology)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 วันที่ 1 เมษายน 2562

 ปี 2562    คณะทำงาน การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน   ดาวเทียม (DLTV) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน 18   Cluster ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป้าหมาย  ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม   2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com