หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2564
วันเกษียณอายุราชการ ปี 2563
ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2563
วันแม่ ปี2563
ประชุมวางแผนการประเมิน ITA ประจำปี 2563
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปี 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ปี 2558

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป